W TRAKCIE REALIZACJI

 

2015

Budowa parkingu przy Intermarche  Bielsko-Biała

Przebudowa placów składowych na terenie koksowni w Bytomiu
  


 

ZREALIZOWANE

 03.2010 -11.2010

Bieżące utrzymanie nawierzchni jezdni na terenie Gminy Bytom

 04.2009-10.2009

Budowa kanalizacji w zlewni oczyszczalni Halemba – Etap I –   część II: Odcinek A13, A15, A16

 04.2008-12.2008

Remonty dróg publicznych na terenie miasta Bytomia

 09.2009- 08.2010

Budowa kanalizacji w zlewni oczyszczalni Barbara – Etap II: Odcinki B6, B6a, B6-B7 w Rudzie Śląskiej

 01.2008-02.2010

Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Zabrze- Dzielnice Maciejów i Mikulczyce – Zadanie 4

 04.2009 -12.2009

Remonty dróg publicznych na terenie miasta Bytomia

06.2008-09.2009

Budowa chodnika wraz z odwodnieniem w ciągu drogi wojewódzkiej nr 945 w miejscowości Świnna i Pewel Mała od km. 5+050 do km 7+698

 07.2008-04.2009

Przebudowa na rondo skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 905 (ul. Poznańska)  z drogą wojewódzką nr 907 (ul. Częstochowska) w miejscowości Boronów

 03.2007 -07.2007

Modernizacja gospodarki ściekowej Gliwice – Brzezinka

 01.2007-12.2009

Remonty bieżące dróg powiatowych (na wschód od drogi wojewódzkiej nr 925) w Rudzie Śląskiej

Remonty bieżące dróg gminnych w dzielnicy Nowy Bytom w Rudzie Śląskiej

 01.2007-12.2009

Remonty bieżące dróg gminnych w dzielnicy Nowy Bytom w Rudzie Śląskiej

 08.2007-12.2007

Przebudowa skrzyżowania Al. Korfantego z ulicą Bruno i Mielżyńskiego na rondo

 04.2006-11.2006

Budowa kanalizacji w miejskim sołectwie Mokre Łany w Strzelcach Opolskich – etap I

07.2006-05.2007

Modernizacja ulicy Jęczmiennej w Knurowie

07.2006-10.2006

Budowa ronda w ciągu ulicy 1-go Maja – Kłodnicka w Rudzie Śląskiej

 07.2006-09.2006

Remont nawierzchni   jezdni ul. Rokitnickiej w Bytomiu

 08.2006-09.2006

Wzmocnienie nawierzchni na ulicy Dąbrowa Miejska w Bytomiu na odcinku od przejazdu tramwajowego  do skrzyżowania skanalizowanego – odcinek B

09.2006- 10.2007

Modernizacja gospodarki ściekowej Gliwice – Kozielska

11.2005-07.2006

Remont kanału ogólnospławnego w ulicach : Barbary i Kasztanowa w Rudzie Śląskiej Kochłowicach

Budowa kanalizacji Podlesie

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej, deszczowej i ogólnospławnej w zlewni oczyszczalni ścieków Podlesie w Katowicach


Maj 2011- budowa kanalizacji – ul. Jargonia

Czerwiec 2011 – budowa kanalizacji - ul. Kamieńska

Czerwiec 2011 – budowa kanalizacji - ul. Kamieńska

Wrzesień 2011 – zabijanie igłofiltrów - ul. Kaskady

Październik 2011 – budowa kanalizacji - ul. Pomorskiego

Grudzień 2011r. – budowa kanalizacji sanitarnej - pola w okolicy ul. Rolniczej

Grudzień 2011r. – budowa kanalizacji sanitarnej - pola w okolicy ul. Rolniczej

grudzień 2011r.– roboty drogowe – korytowanie – ul. Nagietek

marzec 2012r. – roboty drogowe - ul. Piwoni

maj 2012r.– roboty drogowe – uporządkowanie terenu– ul. Pomorskiego
RONDO ZABRZE

Przebudowa skrzyżowania Al. Korfantego z ulica Bruno i Mielżyńskiego na rondo

RONDO WIREK
RONDO HALEMBA

Budowa ronda w ciągu ulicy 1-go Maja – Kłodnicka w Rudzie Śląskiej

PUK 2004
Cmentarz Lipowy
inne budowy

Czarnoleśna

Rondo-Wirek