Przedsiębiorstwo Robót Drogowych MPRD Sp. z o.o.w Rudzie Śląskiej powstało 1 lipca 1993 r. z przekształcenia prywatyzacyjnego byłego, Miejskiego Przedsiębiorstwa Robót Drogowych w Rudzie Śląskiej, które w momencie prywatyzacji było przedsiębiorstwem komunalnym i funkcjonowało na zasadach przedsiębiorstwa państwowego.

Firma jest kontynuatorem tradycji „Miejskiej Służby Drogowej”, powołanej w 1959 r., później przekształconej w budżetowy, Miejski Zarząd Ulic i Mostów w Rudzie Śląskiej. Spółka przejęła część kadry zawodowej oraz zorganizowaną część mienia ruchomego i nieruchomości zlikwidowanego MPRD. Budynki i budowle są własnością spółki, a grunty o pow. ok. 2,3 ha użytkowane są w trybie wieczystej dzierżawy.

Systematyczna modernizacja bazy sprzętowej zaplecza technicznego firmy pozwala na kompleksową realizację szerokiego zakresu robót drogowych oraz budowy sieci, urządzeń i instalacji sanitarnych na obszarze województwa śląskiego i województw ościennych. Zlecenia na roboty i usługi w branży drogowej oraz kanalizacyjnej spółka uzyskuje w przeważającej części w drodze zamówień publicznych od urzędów miast, gmin i powiatów jako generalny wykonawca, a nadto świadczy również usługi w zakresie budowy dróg i sieci kanalizacji sanitarnych, jako podwykonawca największych firm w branży.

Zakres świadczonych usług:

- budowy nowych obiektów budownictwa drogowego,

- remonty kapitalne i modernizacje dróg, ulic i placów,

- naprawy szkód górniczych w jezdniach i chodnikach,

- remonty bieżące , cząstkowe jezdni i chodników,

- remonty urządzeń odwadniających w drogach,

- budowa sieci kanalizacji sanitarnych i deszczowych z obiektami towarzyszącymi,

- produkcja i sprzedaż mas mineralno asfaltowych wg uzgodnionych receptur

- produkcja, sprzedaż i układanie mieszanki mineralno-asfaltowej „na zimno

- wynajem sprzętu specjalistycznego do robót inzynieryjnych i drogowych,

- wykonywanie badań labolatoryjnych podłoży i podbudów nawierzchni,

- zimowe utrzymanie dróg i placów (Akcja ZIMA).

Firma zatrudnia średniorocznie około 90 osób. W sezonach budowlanych, w okresie letnim i jesiennym zatrudnienie wzrasta do ok. 100 osób. Osoby dozoru oraz operatorzy specjalistycznego sprzętu posiadają odpowiednie uprawnienia i świadectwa kwalifikacyjne . Osoby dozoru (większość z wykształceniem wyższym technicznym) posiadają uprawnienia budowlane i są członkami Śląskiej Okręgowej Izby Budownictwa. Przedsiębiorstwo dysponuje własnym, specjalistycznym sprzętem do robót ziemnych i drogowych oraz własną wytwórnią mieszanek mineralno-asfaltowych wszelkich typów o wydajności do 60 t/h.

Od kilku lat w przedsiębiorstwie organizowane są semestralne, zawodowe praktyki studenckie dla studentów Wydziału Budownictwa Politechniki Śląskiej oraz praktyki uczniowskie dla słuchaczy Zespołów Szkół Budowlanych z Rudy Śląskiej, Zabrza, Gliwic i Bytomia.