2015

Budowa parkingu przy Intermarche  Bielsko-Biała

Przebudowa placów składowych na terenie koksowni w Bytomiu
  


 


W dniu 28.11.2013 r. została podpisana  Umowa o dofinansowanie Nr UDA – POIG.08.02.00 – 24-108/13-00 w ramach działania 8.2 Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu  typu B2B  8 osi  priorytetowej Społeczeństwo informacyjne - zwiększenie innowacyjności gospodarki Programu Operacyjnego  Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013- tytuł projektu 

„Wdrożenie systemu B2B do automatyzacji  i koordynacji procesów biznesowych  realizowanych wspólnie z partnerami”

Projekt polega na wdrożeniu systemu B2B umożliwiający prowadzenie wspólnych przedsięwzięć biznesowych w formie elektronicznej. W ramach współpracy ze swoimi partnerami realizujemy szereg procesów biznesowych, związanych z realizacją wspólnych projektów. System zintegruje całość procesów związanych z zarządzaniem projektami od fazy projektowania, poprzez kompletacje dostaw, relacje kooperacyjne, wykonawstwo oraz końcowe uruchomienie systemów i odbiory, zarządzanie relacjami z klientami - CRM w zakresie logistyki, działań związanych z reklamacjami.Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego - realna odpowiedź na realne potrzeby.

„Wzrost konkurencyjności P.R.D. MPRD sp. z o.o. Ruda Śląska poprzez wdrożenie nowej technologii układania nawierzchni drogowej „

Beneficjent : Przedsiębiorstwo Robót Drogowych MPRD sp. z o.o.

Wartość projektu : 659.000,00 zł

Wartość dofinansowania : 329.500,00 zł

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 - 2013

"Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 - 2013 znajdują się na stronie www.rpo-silesia-region.pl"

 
                
           Przedsiębiorstwo Robót Drogowych MPRD Sp. z o.o.w Rudzie Śląskiej powstało 1 lipca 1993 r. z przekształcenia prywatyzacyjnego byłego, Miejskiego Przedsiębiorstwa Robót Drogowych w Rudzie Śląskiej, które w momencie prywatyzacji było przedsiębiorstwem komunalnym i funkcjonowało na zasadach przedsiębiorstwa państwowego.

Firma jest kontynuatorem tradycji „Miejskiej Służby Drogowej”, powołanej w 1959 r., później przekształconej w budżetowy, Miejski Zarząd Ulic i Mostów w Rudzie Śląskiej. Spółka przejęła część kadry zawodowej oraz zorganizowaną część mienia ruchomego i nieruchomości zlikwidowanego MPRD. Budynki i budowle są własnością spółki, a grunty o pow. ok. 2,3 ha użytkowane są w trybie wieczystej dzierżawy.

Systematyczna modernizacja bazy sprzętowej zaplecza technicznego firmy pozwala na kompleksową realizację szerokiego zakresu robót drogowych oraz budowy sieci, urządzeń i instalacji sanitarnych na obszarze województwa śląskiego i województw ościennych. Zlecenia na roboty i usługi w branży drogowej oraz kanalizacyjnej spółka uzyskuje w przeważającej części w drodze zamówień publicznych od urzędów miast, gmin i powiatów jako generalny wykonawca, a nadto świadczy również usługi w zakresie budowy dróg i sieci kanalizacji sanitarnych, jako podwykonawca największych firm w branży.

Zakres świadczonych usług:

- budowy nowych obiektów budownictwa drogowego,

- remonty kapitalne i modernizacje dróg, ulic i placów,

- naprawy szkód górniczych w jezdniach i chodnikach,

- remonty bieżące , cząstkowe jezdni i chodników,

- remonty urządzeń odwadniających w drogach,

- budowa sieci kanalizacji sanitarnych i deszczowych z obiektami towarzyszącymi,

- produkcja i sprzedaż mas mineralno asfaltowych wg uzgodnionych receptur

- produkcja, sprzedaż i układanie mieszanki mineralno-asfaltowej „na zimno

- wynajem sprzętu specjalistycznego do robót inzynieryjnych i drogowych,

- wykonywanie badań labolatoryjnych podłoży i podbudów nawierzchni,

- zimowe utrzymanie dróg i placów (Akcja ZIMA).

Firma zatrudnia średniorocznie około 90 osób. W sezonach budowlanych, w okresie letnim i jesiennym zatrudnienie wzrasta do ok. 100 osób. Osoby dozoru oraz operatorzy specjalistycznego sprzętu posiadają odpowiednie uprawnienia i świadectwa kwalifikacyjne . Osoby dozoru (większość z wykształceniem wyższym technicznym) posiadają uprawnienia budowlane i są członkami Śląskiej Okręgowej Izby Budownictwa. Przedsiębiorstwo dysponuje własnym, specjalistycznym sprzętem do robót ziemnych i drogowych oraz własną wytwórnią mieszanek mineralno-asfaltowych wszelkich typów o wydajności do 60 t/h.

Od kilku lat w przedsiębiorstwie organizowane są semestralne, zawodowe praktyki studenckie dla studentów Wydziału Budownictwa Politechniki Śląskiej oraz praktyki uczniowskie dla słuchaczy Zespołów Szkół Budowlanych z Rudy Śląskiej, Zabrza, Gliwic i Bytomia.